Skip to main content

59 Architects bv, gevestigd aan Boschcour 20, 6221 JR Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Boschcour 20
6221 JR Maastricht
+31 43 711 50 30
www.mh1architecten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
59 Architects bv verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan per mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– BSN-nummer
– Geboortedatum en -plaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mh1architecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites
Onze website bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link, je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die websites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen.

Google Analytics cookie
Met deze cookie houdt Google cijfermatige gegevens en totalen waarbij de identiteit van de gebruiker niet van belang is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo te rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
59 Architects bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling en/of aanvraag van bouwvergunning
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– 59 Architects bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
59 Architects bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen in principe geen personalia/bestanden, tenzij dit expliciet wordt verzocht, omdat wij te allen tijde het tekenarchief moeten kunnen raadplegen bij een nieuwe opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden
59 Architects bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 59 Architects bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mh1architecten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

59 Architects bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
59 Architects bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mh1architecten.nl